Dấu ấn 20/7/1999 - Dùng trái tim kêu gọi chính nghĩa, dùng Thiện tâm thức tỉnh lương tri.Theo "info falun dafa"