Không nên đảo ngược trật tự cuộc sống

Ở đời - không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. 

Không phải vì hiểu biết mới làm việc mà nhờ làm việc, mới sinh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác mà nhờ sống có trách nhiệm, mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. 

Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ có đức hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. 

 "Suối Thông dịch"